Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor både dyre- og plantearter uddør med alarmerende hastighed. Når vi mennesker breder os på kloden og bruger af dens resurser, så bliver der mindre plads til de vilde dyr og planter. Det vil vi gerne gøre vores for at rette op på. Derfor arbejder vi på, at politikerne i Ringsted Byråd, Ringsteds virksomheder og alle indbyggerne får mere fokus på biodiversitet og dermed vil beslutte sig for at forbedre den. Det kunne fx være ved at drive kommunens arealer mere vildt, så der kommer flere smukke hjemmehørende blomster og mere mad til insekter, som gavner hele fødekæden.  Vi vil også gerne engagere og opfordre Ringstedborgerne til selv at gøre noget og det kan fx være ved at afsætte et hjørne af haven til vilde blomster eller anlægge en dam i haven.

Ringsted Kommune har indgået et samarbejde med Friluftsrådet om at arbejde hen imod en Naturpark. Derfor er kommunen på nuværende tidspunkt ”Pilotnaturpark”, hvor der arbejdes på at opfylde alle 10 kriterier for at blive udpeget Naturpark i 2025. Vi arbejder for, at naturparken får et så højt indhold af natur som muligt og udviklingen i naturparken bliver med respekt for naturen.

En vigtig del af vores arbejde er at screene myndighedsafgørelser fra kommunen, sende høringssvar til lokale og regionale planer, udsende pressemeddelelser og læserbreve i forbindelse med lokale sager. Vi har også mulighed for at rejse fredningssager. Vi har klageret, hvis der er lovgivning, som bliver overtrådt, fejlfortolket eller hvis der er forvaltningsmæssige mangelheder i kommunens sagsbehandling.

DN Ringsted er aktive i en række fora, hvor vi repræsenterer DN’s synspunkter lokalt, regionalt og på landsplan. Det er bestyrelsen, som udpeger repræsentanterne.

DN Ringsted er aktive i:

  • Grønt Råd: I Grønt Råd diskuteres forskellige emner relateret til vores brug af det åbne land herunder rekreativ brug af naturen og beskyttelsen af miljøet. Rådet mødes 4 gange årligt og vi er repræsenteret ved formand Tom Christiani. Link: https://ringsted.dk/kommunen/byraad-udvalg/groent-raad#1174
  • Brugerråd for Gyrstinge Sø: I rådet diskuteres benyttelse og beskyttelse af Gyrstinge Sø og bredarealerne. Rådet mødes 4 gange årligt og vi er repræsenteret ved næstformand Line Gammelby. Link: https://ringsted.dk/brugerraad-gyrstinge-soe
  • Brugerråd for Haraldsted Sø: I rådet diskuteres benyttelse og beskyttelse af Haraldsted Sø. Rådet mødes 4 gange årligt og vi er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Bo Tvarnø. Link: https://ringsted.dk/brugerraad-haraldsted-soe
  • Plejegruppe i Allindelille Fredsskov: Allindelille Fredskov ejes af Danmarks Naturfond under Danmarks Naturfredningsforening og skoven ligger i den nordlige del af Ringsted Kommune. Takket være en gruppe engagerede ildsjæle har skoven undergået en udvikling fra produktionsskov med lav diversitet, til nu at have enge med sjældne blomstrende arter og græssende dyr. Gruppen udfører naturpleje såsom leslåning, rydning af lysninger, aftaler med dyreholdere og formidling til offentligheden. Der afholdes flere ture og plejearrangementer hvert år.
  • Vandråd: DN Ringsted har bidraget til revision af vandområdeplaner 2021-2027. Links: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/ og https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/vandraad-2019

Udover at være repræsenteret lokalt, er vi også engagerede regionalt og nationalt:

  • DN Repræsentantskab: DN’s Repræsentantskab er DN’s højeste myndighed og mødes 2 gange årligt. Her besluttes DN’s overordnede politik, der vedtages aktivitetsplan og budget, årsregnskabet vedtages og der vælges præsident, vicepræsident og andre personligt valgte medlemmer. Link: https://www.dn.dk/om-os/organisation/repraesentantskab/?_ga=2.239218112.2141574966.1612703627-81279274.1577620731
  • Samråd Region Sjælland: Samrådene i DN giver afdelingerne i afgrænsede geografiske områder mulighed for at koordinere sager af fælles interesse. DN Ringsted er tilknyttet Region Sjælland. Her mødes de forskellige afdelinger på Sjælland, Lolland og Falster og videndeler og inspirerer hinanden. Vi er repræsenteret ved formand og næstformand.